731 387 800 salon@anpor.pl PL / PLN
Język
Waluta

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

wersja obowiązująca od dnia 31.05.2020r.

 

Czym jest Polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

 

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.  

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.anpor.pl?

Administratorem strony internetowej www.anpor.pl jest ANPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Radomsku, ul. Targowa 10, 97 - 500 Radomsko, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000354754, NIP: 7722376209, REGON: 100879325, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 500,00 zł (czyli: my).

Dane osobowe

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 

ANPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Targowa 10

97 - 500 Radomsko

telefon: +48 785 444 205

e-mail:  rodo@anpor.pl

 

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 - poczty elektronicznej: rodo@anpor.pl

 - poczty tradycyjnej: ul. Targowa 10, 97 – 500 Radomsko

 - telefonu: +48 785 444 205

 

Współadministratorem 1 Twoich danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, (Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/).

Współadministratorem 2 Twoich danych osobowych jest Google, którego administratorem jest Google Ireland LLC z siedzibą w Irlandii (Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

 

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Towarów

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

konto

imię, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do momentu usunięcia konta

formularz kontaktowy

odpowiedź na Twoją wiadomość wysłaną za pomocą

formularza kontaktowego.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na odpowiedzi na Twoją wiadomość

do momentu wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

przekazanie do ING Bank Śląski S.A. danych dotyczących płatności podanych w czasie składania Zamówienia w związku ze świadczeniem przez Bank usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez sieć Internet, obsługą i rozliczaniem dokonywanych przez Klientów płatności przy

użyciu instrumentów płatniczych oraz weryfikacją przez Bank należytego wykonania Umów zawartych z Administratorem

dane dotyczące płatności podanych w czasie składania Zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na obsłudze, rozliczaniu i weryfikacji płatności

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

przekazanie do Twisto Polska sp. z o.o. podanych przez Klienta danych dotyczących płatności w związku z wprowadzeniem możliwości dokonania zapłaty za Towar przez Twisto Polska sp. z o.o. oraz udostępnieniem takiej funkcjonalności w ramach umowy zlecenie, która obejmuje formułę zakupową o nazwie „Kup z Twisto” oraz w celu weryfikacji przez Twisto Polska sp. z o.o. należytego wykonania wskazanych umów zlecenie

dane dotyczące płatności

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przekazaniu danych dotyczących płatności, udostępnianiu funkcjonalności w ramach umowy zlecenie oraz weryfikacji wskazanych umów zlecenie

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

Wraz ze Współadministratorem 1 przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

umożliwienie Tobie zalogowania do Konta w Sklepie za pomocą Twojego profilu w serwisie Facebook

Twój identyfikator w serwisie Facebook (zazwyczaj jest to imię i nazwisko), wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, polegającego na umożliwieniu Tobie zalogowania do Konta w Sklepie za pomocą Twojego profilu w serwisie Facebook

Przetwarzamy Twoje dane do momentu usunięcia Konta. Współadministrator 1 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Wraz ze Współadministratorem 2 przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

umożliwienie Tobie zalogowania do Konta w Sklepie za pomocą Twojego profilu w serwisie Google

Twój identyfikator w serwisie Google (zazwyczaj jest to imię i nazwisko), wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, polegającego na umożliwieniu Tobie zalogowania do Konta w Sklepie za pomocą Twojego profilu w serwisie Google

Przetwarzamy Twoje dane do momentu usunięcia Konta. Współadministrator 2 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie:

https://policies.google.com/privacy?fg=1.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia Umowy ze Sklepem Internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem Internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem Umowy sprzedaży Dania nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep Internetowy.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania Umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji Umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Tobie dokonania zapłaty ceny za nabyte przez Ciebie Danie przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep Internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, dostawcami są m.in.:

a)     ING Bank Śląski S.A.

b)     Twisto Polska sp. z o.o. 

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć poniżej:

PODMIOT

CEL

ING Bank Śląski S.A.

Zrealizowanie płatności

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie płatności ratalnej

Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zrealizowanie płatności w systemie Raty Credit Agricole

Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie zamówienia

Operator InPost S.A. z siedzibą w Krakowie

Zrealizowanie przekazania zamówienia

Operator DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie zamówienia

UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie przekazania zamówienia

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie zamówienia

Sendit S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zrealizowanie zamówienia

Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zbadanie opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupu Programem Ochrony Kupujących

Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii

Zbadanie opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupów ochroną Kupującego

Google Ireland Ltd. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w Irlandii

Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk

Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Określanie profilu Klientów –

Google AdSense oraz Google Adwords

Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Analizowanie aktywności Klientów

Google Ireland Ltd. (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii

Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com

Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com

LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com

AddThis Inc. z siedzibą w USA

Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych przy użyciu narzędzia addthis.com

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, kwestie dobrowolności podania danych osobowych oraz czasu przetwarzania danych osobowych u Współadministratora 1 reguluje sam Współadministrator 1. Informacje znajdziesz na stronie:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, kwestie dobrowolności podania danych osobowych oraz czasu przetwarzania danych osobowych u Współadministratora 2 reguluje sam Współadministrator 2. Informacje znajdziesz na stronie:
https://policies.google.com/privacy?fg=1.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do    zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

 

W celu umożliwienia zalogowania do Konta w Sklepie za pomocą serwisu Facebook, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

Facebook Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN)

 

W celu umożliwienia zalogowania do Konta w Sklepie za pomocą serwisu Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

·        żądania dostępu do swoich danych osobowych

·        żądania sprostowania swoich danych osobowych

·        żądania usunięcia swoich danych osobowych

·        żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

·        żądania przenoszenia danych osobowych

Prawa o których mowa powyżej, możesz u Administratora realizować w kształcie i na zasadach określonych poniżej. Realizacja powyższych praw czy innych uprawnień u Współadministratora 1 oraz Współadministartora 2 odbywa się na zasadach określonych odpowiednio przez Współadministratora 1 oraz Współadministratora 2. Informacje dotyczące realizacji praw i innych uprawnień znajdziesz odpowiednio na stronach u:

Współadministratora 1: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/

Współadministratora 2: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

 

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

·        dostępu do danych osobowych,

·        uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

·        uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@anpor.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@anpor.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

·        Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·        wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

·        Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

·        wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

·        wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@anpor.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

·        kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

·        przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

·        Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

·        zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@anpor.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z:

·        przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@anpor.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@anpor.pl.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

·        konfiguracji Sklepu Internetowego;

·        prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;

·         logowania się w Sklepie za pośrednictwem serwisu Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;

·        logowania się w Sklepie za pośrednictwem konta Google, która to usługę dostarcza Google Ireland z siedzibą w Irlandii lub Google LLC z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

 

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe